Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE
Disse betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer, med mindre andet er aftalt og bekræftet skriftligt af ElefantRiste A/S (i det følgende benævnt ER) og som går forud for eventuelle betingelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

2. TILBUD OG INDGÅELSE AF AFTALER
Tilbuddet bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er ER i hænde senest 90 dage fra tilbuddets dato. Eventuelle aftaler er først indgået, når ER har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i de grundlæggende råvarepriser på stål. Endvidere tages der forbehold for fejl og mangler i købers specifikation. Ved ordrer af større eller mindre mængder end tilbudt, forbeholder ER sig ret til ændring i pris og leveringstid.

3. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
Alle tegninger og tekniske dokumenter, beregnet til fremstilling af riste eller dele heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver ER’s ejendom. Uden samtykke fra ER må det nævnte materiale ikke anvendes af køber og ej heller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab, med mindre det udtrykkeligt er aftalt, at nævnte materiale skal overgå til at være købers ejendom. Alle tegninger og tekniske dokumenter skal tilbageleveres til ER, såfremt tilbud ikke accepteres.

4. LEVERINGSTID
ER bestræber sig på kortest mulig leveringstid. Leveringstiden fastsættes ved ordrens indgåelse og fremgår af ER’s ordrebekræftelse. Hvis forsinkelsen ved leverancen skyldes nogen af de omstændigheder, der er nævnt under afsnittet om force majeure, jf. pkt.9, eller købers handling og/eller undladelse, forlænges leveringstiden lige så lang tid, som hindringen har bestået. Forlængelse af leveringsfristen forudsætter dog, at ER skriftligt orienterer køber om force majeure situationen. Den anførte leveringstid er kun at betragte som vejledende, og ER er i intet tilfælde pligtig til at betale erstatning af nogen art i anledning af forsinket levering.

5. PRISER, BETALINGSBETINGELSER OG RIDIKOOVERGANG
Prisen for en ordre fastsættes ved ordrens indgåelse og fremgår af ER’s ordrebekræftelse. Enhver prisfastsættelse sker med forbehold for ændring af toldafgifter og skatter og afgifter på forbrug af enhver art. Enhver prisfastsættelse sker endvidere med forbehold for kursudsving af betydning for prisfastsættelsen ud over 3 %. Såfremt ER ønsker at påberåbe sig prisændringer i henhold til denne bestemmelse, skal ER straks give køber meddelelse herom og i videst muligt omfang oplyse eller anslå de prisændringer, der vil blive tale om. Den endelige prisfastsættelse sker ved ER’s udstedelse af faktura. Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelse/faktura. Hvis betaling ikke sker rettidig, beregnes renter med 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Renten beregnes af den til enhver tid skyldige saldo. Sker betalingen efter at PcP har overgivet sagen til inkasso, skal køber betale alle omkostninger, som ER er blevet påført i anledning af sagens overgivelse til inkasso.

6. REKLAMATION
Reklamation skal ske straks ved varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 8 dage efter modtagelsen. Varer modtages kun retur i ubeskadiget stand og efter forudgående aftale med returneringsfradrag på – med mindre anden aftale indgås – 20 %, som fratrækkes den fakturerede værdi på kreditnotaen. Returneringsfradrag på 20 % kan dog efter en konkret vurdering reduceres.

7. RETURNERINGSBETINGELSER
Varer modtages kun retur i ubeskadiget stand og efter forudgående aftale med et returneringsfradrag på – medmindre anden aftale indgås – 20 %, der fratrækkes den fakturerede værdi på kreditnotaen. Specialfremstillede varer kan ikke returneres.

8. PRODUKTANSVAR
ER er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelser begået af ER. ER kan ikke i relation til en enkelt leverance mødes med et erstatningskrav vedrørende produktansvar, der overstiger kr. 10.000.000,00. Erstatningsansvaret kan aldrig omfatte driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab. Såfremt ER måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved skadevoldende hændelse, er køber forpligtet til at holde ER skadesløs for ethvert beløb, som ER i denne forbindelse har måttet udrede.

9. FORCE MAJEURE OG ANSVARSFRIHED
ER er kun erstatningsansvarlig overfor køber, hvis købers tab er en følge af et forhold, der skyldes ER’s fejl eller forsømmelse. Erstatningsansvaret kan aldrig omfatte driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab. ER er ikke erstatningsansvarlig hvis, og i det omfang tabet skyldes en arbejdskonflikt eller en anden omstændighed, som ER ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangler på transportmidler, pludselig opstået knaphed på råvarer samt mangel ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, der skyldes nogen af de ovennævnte omstændigheder. Såfremt ER ønsker at påberåbe sig force majeure, skal ER snarest muligt give køber meddelelse herom. Hvis der har foreligget en force majeure situation, der vedvarer i mere end 3 måneder efter, at ER har givet køber skriftlig meddelelse herom, har køber ret til at annullere ordren.

10. EJENDOMSFORBEHOLD
Det leverede forbliver ER’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køber er forpligtet til at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte ER’s ejendomsret eller sådanne andre rettigheder, som nævnt ovenfor.

11. TVISTER OG LOVVALG
Eventuel tvist i anledning af aftalen afgøres ved ER´s værneting eller ved Sø-og Handelsretten i København efter sagsøgers valg. Enhver tvist som måtte opstå mellem ER og køber, dels i relation til disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, dels i relation til parternes samhandel i øvrigt afgøres efter danske nationale regler.

12. UDFØRELSE
Svejsninger udføres i EXC1 for aluminium og EXC2 for stål/rustfrit stål, medmindre andet er angivet.